Polityka Prywatności

Wysyłając wiadomość przez nasz formularz wyrażacie Państwo zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Kasprzycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kasprzycki (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Malczewskiego 12, 81-010 Straszyn.

 2. Sposoby i cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

·        art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. w trakcie bieżącej współpracy z Klientem,

·        art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią np. w przypadku obrony Administratora przed roszczeniami.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do zawarcia umowy, okres obowiązywania i wykonywania umowy, spełniania przez Administratora ciążących na nim obowiązków przewidzianych prawem i ewentualnego dochodzenia lub roszczeń oraz obrony swoich interesów lub praw.

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom, którzy na zasadzie zlecenia świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych, np. usługi księgowe, prawnicze, archiwizacyjne, usługi IT lub usługi doręczania korespondencji lub innych przesyłek.

5. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.      prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody adres korespondencyjny Administratora;

b.      prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

c.      prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

d.      prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

e.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

f.       prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

g.      prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pana przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzane na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody,

h.      Prawo wniesienia skargi do organu – przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6.      Pozostałe informacje

·        Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany.

·        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań związanych z ewentualną współpracą.

Kontakt

RADCA PRAWNY RAFAŁ KASPRZYCKI

Email: radca.prawny@kasprzycki.com.pl

Tel: 665 434 872

RADCA PRAWNY DOROTA GROMNICKA-ĆWIKŁO

Email: kancelaria@kasprzycki.com.pl

Tel: 507 601 667

APLIKANT RADCOWSKI PAULINA SASAL

Email: p.sasal@kasprzycki.com.pl

Tel: 881 770 076

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Kossaka 15, 83-000 Pruszcz Gdański
Filia w Gdańsku: ul. Długa 23/28

Zapraszamy do kontaktu